Vevo MD UHF 48 - Radial artery in 1 month infant

Vevo MD UHF 48 - Radial artery in 1 month infant