P21v - Parasternal Long Axis Cardiac

iViz P21v Parasternal Long Axis
P21v - Parasternal Long Axis Cardiac