Vevo MD UHF 48 Phantom with needle insertion

Vevo MD UHF 48 Phantom with needle insertion