EII rC60: Placenta

EII, rC60, Ostetricia e ginecologia, Placenta, Travaglio e parto