Vevo MD UHF 48 Phantom avec insertion de l’aiguille

Vevo MD UHF 48 Phantom avec insertion de l’aiguille