X-Porte: Nervio interescalénico

X-Porte:腕神経叢 斜角筋間